Het Nut op het Net:

http://www.nutalgemeen.nl

 

Ons departement op het Net:

http://www.nutgeldermalsen.nl

 

Om info sneller aan u door te kunnen geven zouden wij direct het internet kunnen gebruiken.
Als u interesse heeft, verzoeken wij u uw e-mail adres door te geven aan:

                              info@nutgeldermalsen.nl  

Wilt u zich aanmelden?  Voor alle onderwerpen kunt u contact opnemen met:

                              Anke ten Berge ,
                              De Twee Morgen 16 , 4196 JT Tricht
                              telefoon: (0345) 573974
                              e-mail: info@nutgeldermalsen.nl

Heeft u nog vragen over een bepaalde excursie of lezing, dan kunt u ook reageren op de hierboven vermelde wijze.

Het Nut is aangemerkt als ANBI


Het heeft Zijne Majesteits Belastingdienst behaagd om de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de onderliggende departementen de status van ANBI te verlenen.


ANBI = algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoe-instelling een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en geen winstoogmerk hebben.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoe-instellingen en haar donateurs/erflaters:

Inkomsten : Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet volgens de doelstellingen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Donateurs : Een donateur kan een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Erflaters: nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van successierecht.

Uw penningmeester zegt: “geef met gulle hand aan het NUT”

Culturele samenwerking

Met het oogmerk de culturele evenementen in ons dorp te stimuleren en uit te breiden hebben ’t Nut en de Volksuniversiteit West Betuwe besloten over en weer aandacht aan elkaars programma’s te besteden.

Leden van Nut Geldermalsen krijgen reductie op lezingen n van Volksuniversiteit West Betuwe.
U betaalt € 10,00 i.p.v. € 12,50.

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Nieuwsbrief landelijke Nut

De laatste landelijke Nuts Digitale Nieuwsbrief (2018-3, december 2018) kunt u vinden op:

http://www.nutalgemeen.nl/nieuwsbrief/

U kunt zichzelf ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 

april 2019

Wij krijgen subsidie van het

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Afsluiting seizoen 2018/2019

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2018/2019, nog een tweetal lezingen en de seizoensafsluiting middels de stadswandeling in Culemborg en dan zit dit seizoen erop.

Terugkijkend stellen we vast dat we een zeer gevarieerd programma hebben aangeboden met daarin een aantal interessante onderwerpen en inspirerende sprekers. Wij hopen als bestuur van harte dat dit programma aan uw verwachtingen heeft voldaan.

Inmiddels bereiden we ons voor op de selectie van de onderwerpen die we in het volgende seizoen onder uw aandacht willen brengen. We hebben de afgelopen maanden gelukkig voldoende zaken langs zien komen die ons de moeite waard lijken dus dat gaat vast wel lukken.

Het bestuur ondergaat wel een wijziging, een voor velen van u vertrouwd gezicht, dat van Piet Boersma, verdwijnt uit het bestuur. Piet is met afstand ons langst zittend bestuurslid, meer dan 40 jaar, waarvan heel veel jaren als penningmeester. Een taak die hij met grote kennis en plichtsbetrachting heeft vervuld, en, niet onbelangrijk, na al die jaren is de bodem van onze schatkist nog steeds niet in zicht.
Wat we ons verder zullen herinneren zijn de vele excursies naar de meest uiteenlopende bedrijven waar Piet op de een of andere manier kans zag om de leden van het Nut binnen te loodsen.
Het behoeft geen betoog dat we hem zullen missen in ons bestuur.

We zijn er gelukkig wel in geslaagd om tijdig een nieuwe penningmeester te vinden, vanaf oktober 2019 zal Erik Boegborn de taken van Piet officieel overnemen. Het inwerken en de overdracht van de nodige kennis heeft dit seizoen al plaatsgevonden dus we verheugen ons op een soepele overgang.
Verder zijn er geen wijzigingen voorzien; wat ons betreft blijven we in De Pluk, we krijgen daar alle ondersteuning die we maar wensen en dat willen we graag zo houden.

De samenwerking met Bibliotheek Rivierenland is uitstekend; indien nodig kunnen we altijd een beroep op de medewerkers doen. De contacten met de Volksuniversiteit en onze zusterdeparte-menten zijn niet heel intensief, niet uit onwil, er zijn gewoon niet heel veel gemeenschappelijke belangen.

Ik besluit met, net als vorig jaar, u namens het voltallige bestuur een mooie zomer toe te wensen en we hopen u allen graag terug te zien bij de aanvang van ons nieuwe seizoen begin oktober.

Tenslotte nog even dit:

We worden er met zijn allen niet jonger op, dat is voor de meesten van ons geen probleem, alleen leidt het ertoe dat we als Nut verder van het werkend deel van de samenleving komen te staan.
Deze ontwikkeling willen we graag keren, wellicht is het een idee om onze volgende generatie een (gast)­lidmaatschap cadeau te doen. Als u dat aanbod dan vergezeld laat gaan met de vraag welk onderwerp ze op onze lezingen/excursies onder de loep genomen willen zien worden dan kunnen we nog voor mooie verrassingen en uitdagingen komen te staan. Dus bij deze de oproep uw kinderen, vrienden, buren en bekenden te verrassen met een lidmaatschap.

Uiteraard zijn ook uw eigen suggesties betreffende onderwerpen of activiteiten, waarvan u meent dat die in ons programma passen, van harte welkom.

Aart Pak, voorzitter

Zowel Nederlanders als Vlamingen zijn hardwer-kende mensen!
Nochtans zijn hun beweegredenen om dat te doen vaak verschillend.


De oorzaken van deze verschillen liggen in de geschiedenis.
Geloof, onderwijs en een ander verloop van hun economische ontwikkeling spelen hierbij een grote rol.

Historica Gerd Buyserd uit Tricht zal met haar lezing proberen iets van deze verschillen tussen beide buurlanden te verduidelijken.

Het oudere brein

Je komt niet meer zo makkelijk op namen. Je vergeet sneller wat je net gehoord hebt. Je hebt meer tijd nodig voor dingen die je vroeger snel deed. Het oudere brein komt met gebreken.

Is het alleen maar kommer en kwel?

Nee, gelukkig niet. Het oudere brein past zich ook slim aan de afnemende vitaliteit aan.

AVG

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat sinds 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is geworden en dat iedere organisatie die privacygevoelige gegevens van derden beheert iets op dat gebied moet hebben geregeld.

Wij hebben niet zo veel gegevens van onze leden, maar ook wij hebben een privacyreglement opgesteld. U vindt het door te klikken op "Privacy Verklaring" in het linker frame van onze homepage.

Dr. Kees Vreugdenhil legt in zijn lezing uit wat er met je brein gebeurt als je 50+ bent.
Hij behandelt eerst algemene kenmerken van de werking van het volwassen brein.
Die basale kennis is nodig om inzicht te krijgen in wat er tijdens het ouder worden verandert.
Zo reorganiseert het brein zijn netwerken en compenseert zwakten.

Vervolgens staat Vreugdenhil uitvoerig stil bij de werking van het geheugen.
Hij laat zien wat de kenmerken van het geheugen in een verouderend brein zijn.
Daarna geeft hij tips om de nadelen beperkt te houden en van de voordelen van je oude­re brein te genieten.

Dinsdagavond 19 maart 2019 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Waarom werken we?

De verschillen tussen België en Nederland

Stadswandeling Culemborg

Vanaf dit parkeerterrein is het een korte wandeling naar het oude stadhuis op de Markt waar we om 19.00 uur onze gids treffen.
Dit is tevens het trefpunt voor iedereen die op eigen gelegenheid gaat.
Na afloop drinken we met zijn allen nog koffie, thee of wat anders in een horecagelegenheid in de stad
.

De kosten voor deze wandeling bedragen € 5,-- per deelnemer, dat is inclusief de eerste consumptie. We verzoeken u dit bedrag bij inschrijving over te maken aan onze penningmeester:

IBAN: NL89 RABO 0321.2003.73

Wilt u meewandelen?

Geef u op bij Aart Pak: e-mail: familie.pak@kpnmail.nl of per telefoon: 06-51938827.

Graag met opgave van uw mobiele nummer zodat we contact met u kunnen opnemen voor het geval dat nodig is. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 april.

We zien u graag op 24 april!

maart 2019

Op woensdag 24 april ’s avonds om 19 uur sluiten we het seizoen 2018/2019 af met een stadswandeling door het historisch centrum van Culemborg.
De wandeling, onder leiding van één of meer stadsgidsen, voert ons langs de belangrijkste bezienswaardigheden en historische panden in de oude binnenstad
.
Duur van de wandeling is circa 1 uur.
We vertrekken vanaf De Pluk, daar verzamelen we om 18.30 en dan rijden we naar parkeerterrein Palumbus, aan de Westkant van de stad.

Parkeren is daar om deze tijd gratis.

Maandagavond 1 april 2019 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.
 

Nut Nieuws
maart 2019