Het Nut op het Net:

http://www.nutalgemeen.nl

 

Ons departement op het Net:

http://www.nutgeldermalsen.nl

 

Om info sneller aan u door te kunnen geven zouden wij direct het internet kunnen gebruiken.
Als u interesse heeft, verzoeken wij u uw e-mail adres door te geven aan:

                              info@nutgeldermalsen.nl  

Wilt u zich aanmelden?  Voor alle onderwerpen kunt u contact opnemen met:

                              Anke ten Berge ,
                              De Twee Morgen 16 , 4196 JT Tricht
                              telefoon: (0345) 573974
                              e-mail: info@nutgeldermalsen.nl

Heeft u nog vragen over een bepaalde excursie of lezing, dan kunt u ook reageren op de hierboven vermelde wijze.

Het Nut is aangemerkt als ANBI


Het heeft Zijne Majesteits Belastingdienst behaagd om de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de onderliggende departementen de status van ANBI te verlenen.


ANBI = algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoe-instelling een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en geen winstoogmerk hebben.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoe-instellingen en haar donateurs/erflaters:

Inkomsten : Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet volgens de doelstellingen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Donateurs : Een donateur kan een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Erflaters: nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van successierecht.

Uw penningmeester zegt: “geef met gulle hand aan het NUT”

Culturele samenwerking

Met het oogmerk de culturele evenementen in ons dorp te stimuleren en uit te breiden hebben ’t Nut en de Volksuniversiteit West Betuwe besloten over en weer aandacht aan elkaars programma’s te besteden.

Leden van Nut Geldermalsen krijgen reductie op lezingen n van Volksuniversiteit West Betuwe.
U betaalt € 10,00 i.p.v. € 12,50.

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Nieuwsbrief landelijke Nut

De laatste landelijke Nuts Digitale Nieuwsbrief (2018-1, februari-maart 2018) kunt u vinden op:

http://www.nutalgemeen.nl/nieuwsbrief/

U kunt zichzelf ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 

november 2018

Wij krijgen subsidie van het

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Leven als antropoloog in Afrika.

Wouter van Beek is antropoloog, zo iemand die de wildernis intrekt om vreemde volken te bestuderen. En dat is precies wat hij zijn leven lang heeft gedaan: eerst bij de Kapsiki in Noord-Kameroen en daarna bij de Dogon in Mali. Over die laatste gaat deze avond, want vanaf 1980 heeft van Beek zich verdiept in deze fascinerende cultuur.

De Dogon zijn namelijk beroemd, om allerlei redenen. Hun pittoreske dorpen, als het ware geplakt tegen een bergwand, vormen een schitterend decor voor spectaculaire rituelen. Vooral de maskerdansen hebben al vroeg de aandacht getrokken, als slot van een complexe en lange serie rituelen die de dode begeleiden op zijn weg naar de andere werkelijkheid.

Trouwens, de Dogon zijn ook bekend vanwege zaken die helemaal niet waar zijn: het idee dat zij een grote astronomische kennis zouden hebben, bijvoorbeeld over Sirius, is, zoals uit van Beek’s onderzoek blijkt, een mythe die door Europeanen in het leven is geroepen. Hoe en waarom zal worden uitgelegd.

Maar het belangrijkste is eigenlijk het gewone leven: de Dogon, met hun families, hun leeftijds-groepen, hun precieze en omsluitende sociale organisatie, kortom de rijkdom van alledag.
Hoe kan een westerse onderzoeker hier deel van uit gaan maken, en wat doet dat met je?
Wat betekent het voor je als je echt lid wordt van een dergelijke samenleving?

Wouter van Beek is emeritus hoogleraar Antropologie van de Religie aan de Universiteit van Tilburg en is senior onderzoeker aan het Afrika Studiecentrum te Leiden en heeft uitgebreid gepubliceerd over beide groepen. Een Europees project voor digitalise­ring van Dogon erfgoed dat hij leidde is kortgeleden afgerond.

Dinsdagavond 13 november 2018 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

In zijn verhaal uit de praktijk zal onze dorpsgenoot Wim Willeboer met name ook ingegaan op de con­crete gang van zaken bij de vervanging van kolen door biomassa, de herkomst van de biomassa, het duurzaamheids­ka­rak­ter en de ontwikkelingen die op dat gebied plaats­vinden. Ook b.v. de productie van plastic op basis van biomassa komt aan bod.

Dinsdagavond 20 november 2018 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Tewaterlating van de Spartacus.

In ons programmaboekje staat “in het najaar van 2018” een bezoek gepland aan een scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk.

Na een groot aantal mails en telefoontjes met de werf kregen wij bij wijze van uitzondering uiteindelijk toestemming voor een bezoek; wij mochten op het terrein komen naast de loods waar het schip is gebouwd.
Wij mochten dus niet in de loods en bij de tewaterlating zouden wij het schip pas kunnen ontwaren als het al half de loods uit was gegleden.

Verder staat het evenement nu gepland op donder­dag 25 oktober 2018, ’s morgens vroeg al om 8.00 uur; dit betekent vertrek bij de Pluk om 7.00 uur en dan hopen dat er geen file is bij Hardinxveld-Giessendam waardoor we de tewaterlating alsnog zouden mis­sen.

Bovenstaande was voor ons reden genoeg om deze excursiet te laten vervallen; wij zoeken t.z.t. een werf die die ons graag wil ontvangen.

pellets

AVG

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat sinds 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is geworden en dat iedere organisatie die privacygevoelige gegevens van derden beheert iets op dat gebied moet hebben geregeld.

Wij hebben niet zo veel gegevens van onze leden, maar ook wij hebben een privacyreglement opgesteld. U vindt het door te klikken op "Privacy Verklaring" in het linker frame van onze homepage.

Biomassa brandstof grondstof van de toekomst

Biomassa kan op verschillende manieren worden toegepast.

Bekend zijn de pellet­kachels, waarmee je je huis kan verwarmen. Op wat grotere schaal heb­ben we in Nederland inmiddels heel wat ketelhuizen voor wijkverwarming enz. die op biomassa werken. En industrieën die ook biomassa inzetten voor hun eigen energievoorziening: stoom, warm water, elektriciteit.

Biomassa verdringt de kolen die wereldwijd nog steeds een van de grootste bronnen van energie zijn. We kunnen kolen vervangen door biomassa. Samen met enkele andere landen loopt Nederland voorop bij deze vorm van verduurzaming van de energievoorziening. Binnenkort zal in één van de cen­tra­les al een bijna volledige verdringing van kolen gerealiseerd worden.

Biomassa is een begrip waarover nogal wat verwarring bestaat. Niettemin hebben velen in het publieke domein en in de politiek een uitgesproken mening over biomassa.
Wat is biomassa? Biomassa is eigenlijk alles wat groeit en wat niet gebruikt kan worden als voedsel of veevoer. En onder “duurzame biomassa” verstaan we biomassa die op een zodanige manier groeit en gebruikt wordt dat dat in principe “oneindig” kan worden volgehouden, althans zolang de zon zal schijnen. Want de zon is in feite onze enige echte energiebron.

Biomassa is opgeslagen zonne-energie die door de natuur zelf is geconcentreerd en opgesla-gen. Daarom is biomassa een zeer gewenste en absoluut noodzakelijke energiebron als we een volledig duur­zame energievoorziening willen. Zelfs als we het hele land en de zee vol zetten met windmolens en zonnepanelen, dan nog is op tijden dat er te weinig zon en wind is veel energie nodig. Op jaarbasis is dat ruwweg de helft. Dan heb je dus opgeslagen duurzame energie nodig. Batterijen en andere opslagsystemen zijn belangrijk, maar daarmee redden we het niet als het in het donkere seizoen dagenlang of soms zelfs wekenlang niet waait.

Waarom houden we zo van tuinen?

of: Overpeinzingen van een tuinontwerper.

We hebben of we willen allemaal een tuin, al is die maar zo klein als de planten op onze vensterbank of ons balkon. Dat is iets van alle tijden en van alle culturen. Maar waarom?

Wat willen we er in vinden? Onszelf misschien?

Is het een verlangen dat elk mens heeft, sinds het moment dat Adam en Eva uit het Aards Paradijs zijn verdreven? Waarom hielden Erasmus, Rubens, Goethe of George Harrison zo van tuinen? En waarom hebben veel mensen tuintjes op hun balkon? Is de tuin inderdaad een symbool van schoonheid en gezondheid? Van mijmering of contact met de natuur?

Daarover verzorgt ontwerper, fotograaf, schrijver en docent Michel Lafaille een lezing. Hij laat daarbij veel boeiende foto’s zien die hij overal in Europa maakte van schitterende tuinen en parken maar ook van balkontuintjes.

Wil je meer weten over de spreker?

Kijk dan op: http://www.michellafaille.nl

We hebben Michel Lafaille uitgenodigd naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek “Verlangen naar tuin”. Hierin beschrijft hij wat tuinen betekenen voor mensen. Niet over hoe je een tuinontwerp moet maken, maar juist over de vraag “waarom wij zo van tuinen houden”. Wil je het boek kopen?

Bijvoorbeeld om cadeau te geven met Sinterklaas of Kerst. Het kost € 40,-- (256 pagina’s, 21 x 26 cm). Uiteraard zal Michel Lafaille het graag voor je signeren.

Woensdagavond 28 november 2018 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Winterlandschappen en ijspret in de Hollandse schilderkunst

De Hollandse 17de eeuwse schilderkunst staat bekend om zijn wintertjes, winterse landschappen geschilderd door beroemde meesters als Esaia van de Velde, Joos de Momper en natuurlijk de beroem­de “stomme van Kampen” Hendrick Avercamp.

Toch ontstond dit genre al in de 16 de eeuw in Vlaanderen, met belangrijke vertegenwoordigers van deze Vlaamse traditie zoals Pieter Breugel de Oude en de Jonge. Geschilderde winters van weleer zijn altijd geliefd geweest omdat ze zo goed laten zien wat er met de Nederlander gebeurt als Koning Winter hem in zijn greep krijgt: Wanneer het vriest moet je het ijs op!

Om te tonen dat het geschilderde winterlandschap niet alleen maar in de oude kunst vertegenwoordigd is zal Barry Heinrichs ook werk van meer recente datum laten zien, want dat is er wel degelijk. Haagse School meesters als Andreas Schelfhout en later Louis Apol schilderden ingesneeuwd Haags/Hol­lands landschap, B.C. Koekoek droomde ook weg bij sneeuw in zijn romantische schilderijen. Maar wat te denken van Charley Toorop en haar zoon Edgar Fernhout, die het winterseizoen rond hun familiehuis in Bergen prachtig in beeld brachten.

Over Barry Heinrichs:

Gedreven door nieuwsgierigheid naar wat kunstenaars beweegt, naar het onbekende en het afwijkende in de kunst, heeft kunsthistoricus Barry Heinrichs zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een allround kunsthistoricus die lezingen en cursussen geeft, rondleidingen organiseert en kunstreizen begeleidt die over alle onderwerpen binnen het vakgebied van de kunstgeschiedenis gaan - oud, modern en hedendaags - en dan vooral de verbinding daartussen. Barry verzorgt “lezingen op zaal” in het Centraal Museum en in de Rietveld huizen in Utrecht, geeft lezingen en rondleidingen in het Rijks, Stedelijk en veel andere musea in binnen en buitenland. Hij verzorgt cursusprogramma’s voor onder meer NRC Handelsblad, de Volkskrant, voor de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs, CASA Utrecht en Amersfoort en de Kunsthistorische Leergangen in Utrecht.

Maandagavond 17 december 2018 , 20.00 uur in “De Pluk”, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Frans Franciscus: De overspelige vrouw (particuliere collectie)
december 2018

Bij andere Betuwse Nut-departementen:

Uw lidmaatschap geldt ook voor lezingen bij onze zusterdepartementen in het district Westelijk Rivierengebied:

Departement Herwijnen:

Lezing door Drs. K.C. Tammes over de “Oud-burgemeester van Gorinchem Ridder van Rappard”.

Woensdagavond 14 november 2018 , 20.00 uur in dorpshuis “De Poort” aan de Zworrelstraat in Herwijnen.

 

Departement Buren:

Annie Schiltmans uit Erichem houdt een presentatie over “Het Weeshuis Le Nid uit Ivoorkust”.
Zij is daar zelf geboren en haar zus runt daar het weeshuis.
De opbrengst  van haar presentaties komen ten goede aan het weeshuis.

Woensdagavond 28 november 2018 , 20.00 uur in R estaurant Oranjehof , Kasteellaan 1, Buren.

 

Nut Nieuws
november 2018